Home / Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Ove upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora koji su sklopljeni između Magic Croatia d.o.o. i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman.

1. Prijave i ugovaranje
Putnik se za putovanje koje organizira i nudi Magic Croatia d.o.o. može prijaviti u poslovnici Magic Croatia, telefonom, telefaksom, mailom i drugim sredstvima daljinske komunikacije. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije, putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 14. dan prije početka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno (izuzetak je obročno plaćanje).

2. Cijena i sadržaj aranžmana
Cijena aranžmana uključuje one usluge navedene na programu pod „Cijena uključuje“ te može sadržavati i razne pristojbe što je na programu posebno istaknuto. Cijena aranžmana ne uključuje one usluge koje su kao takve posebno istaknute na programu i navedene pod „Cijena ne uključuje“ s napomenom da se neke od fakultativnih usluga mogu unaprijed ugovoriti što će biti navedeno i u Ugovoru o putovanju. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta hotelu, vodiču ili predstavniku agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.

3. Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena
Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. Magic Croatia d.o.o. ima pravo povisiti cijenu aranžmana najkasnije 20 dana prije početka, u slučaju da je došlo do promjene tečaja ugovorene (dogovorene) valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim lukama, lukama i slično) koji utječu na cijenu putovanja. Ugovorna strana putovanja ili putnik ima pravo raskinuti ugovor o organizaciji putovanja ako je poskupljenje veće od 10%. U tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i na eventualne troškove vize, osiguranja, cijepljenja i slične troškove. Ne otkaže li putnik osobno dolaskom na prodajno mjesto Magic Croatia ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Organizator će obavijestiti putnika o mogućoj promjeni cijene putovanja. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%. Objavljene cijene rezultat su ugovora Magic Croatia s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi. Magic Croatia d.o.o. može preporučiti da putnik određene usluge plati na licu mjesta. U tom slučaju Magic Croatia d.o.o. ne nastupa kao organizator niti posrednik već samo kao informator te reklamacije trebaju biti upućene direktno izvođaču, odnosno ponuđaču usluge.

4.Putna dokumentacija
Putnik je dužan prilikom prijave dati sve podatke o svim suputnicima putovanja koje prijavljuje. Podaci moraju u cijelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje su putnici dužni imati sa sobom, a prema pravilima svake pojedine države. U slučaju da pogrešni podaci uzrokuju kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, za sve nastale troškove sebi i putnicima odgovara sam putnik.

5. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/ apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Magic Croatia ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

6. Smještaj u sobe/apartmane
Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga (u slučaju iznimaka, ugovaratelji/korisnici bit će obaviješteni). Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu. Brojem raspoloživih kreveta u apartmanu određen je i maksimalni mogući broj gostiju u apartmanu tj. apartman se ne može rezervirati za veći broj gostiju od broja kreveta u njemu. Dijete se u tom slučaju računa kao odrasla osoba. Ukoliko kod smještaja dođe do toga da se u prethodno plaćenoj trokrevetnoj sobi nađu samo dvije osobe ili da dvokrevetnu sobu koristi samo jedna osoba za nezauzeti krevet bezuvjetno se plaća 100% cijene aranžmana. U slučaju da smještaj u apartmanu otkažu samo pojedine osobe, nije moguće vratiti nikakav uplaćeni dio budući se cijena objavljena u cjeniku odnosi na cijeli apartman.

7. Troškovi dodatnih usluga i ponuda na upit izvan objavljenih programa
Ukoliko putnik podnese zahtjev za dodatne usluge ili programe koji nisu objavljeni odnosno nije poznata cijena putovanja, obvezuje se u trenutku podnošenja zahtjeva, na ime garancije plaćanja takvih usluga Magic Croatia uplatiti gotovinski polog u visini od oko 10 % ukupne cijene dodatne usluge, odnosno ovlašćuje Magic Croatia da izvrši terećenje kreditne kartice u visini od 10% ukupne cijene dodatne usluge.

8. Odustajanje od putovanja
a) Ukoliko ugovaratelj ili putnik otkaže aranžman za Hrvatsku ili europsko putovanje, Magic Croatia od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava sljedeći iznos: do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn, 29 – 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana, 21 – 15 dana prije polaska 50% cijene aranžmana, 14 – 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana, 7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana, nakon polaska 100% cijene aranžmana.
b) Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, Magic Croatia zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Magic Croatia će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Pri specifičnih programa, kao i programa koji se odvijaju u terminima božićnih, novogodišnjih, uskrsnih i ostalih blagdana, vrijede posebni uvjeti naplate troškova otkaza putovanja. Magic Croatia u slučaju otkaza putnika pridržava pravo naplate svih nastalih troškova, koji mogu iznositi i do pune cijene aranžmana, bez obzira na rokove otkaza naznačenih pod točkom 9. Općih uvjeta. Na navedena putovanja primjenjuje se posebna otkazna skala koja se nalazi u programu odnosno katalogu tih putovanja. Usmeni otkaz Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo dopisom, telefaksom ili e-mailom. Ako putnik ne potvrdi usmeno priopćeni otkaz u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ako putnik na vlastiti zahtjev, prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska.

9. Jamčevina za ostvarivanje putovanja
Jamčevina osiguranja za aranžmane uplaćena je u Euroherc osiguranje d.d. Zagreb.

10. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu.
Cijena putovanja uključuje putno osiguranje (ukoliko bi bilo iznimaka, bit će posebno naznačeno). Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage. U slučaju da se želi ugovoriti dodatno osiguranje, mogu se ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Magic Croatia, pri čemu Magic Croatia djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

11. Otkaz putovanja od strane Magic Croatia ili promjena programa
Magic Croatia zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Magic Croatia zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, kao npr.: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Magic Croatia je ovlaštena jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor o organiziranju putovanja ako se ne sklopi minimalan broj ugovora o organiziranju putovanja predviđen programom za minimalan broj putnika. Ukoliko Magic Croatia otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.
Umjesto raskida ugovora prije početka putovanja organizator putovanja ili posrednik može ponuditi putniku/ugovaratelju putovanja izmijenjeni ugovor i/ili zamjenski turistički aranžman.Putnik /ugovaratelj putovanja u roku od 2 (dva) radna dana od dana prijema ponude može prihvatiti izmijenjeni ugovor o organiziranju putovanja, zamjenski turistički aranžman ili odbiti izmjene i zamjenski aranžman, ili se ogluši na ponudu organizatora putovanja ili posrednika, tada se raskida ugovor bez obveze putnika na naknadu štete i troškova. U tom slučaju je organizator putovanja u obvezi vratiti uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata izmijenjenog ugovora ili zamjenskog turistićkog aranžmana putnik/ugovaratelj putovanja nema nikakvih potraživanja prema organizatoru putovanja ili posredniku s bilo kojeg pravnog osnova, osim prava na povrat dijela cijene, ako zamjenski turistički aranžman ima nižu cijenu.

12. Putne isprave
Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Magic Croatia, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Magic Croatia pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Magic Croatia može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Magic Croatia nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

13. Devizni i carinski propisi
Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

14. Prtljaga
Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijetim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.

15. Reklamacije
Putnik se za nepravilnosti i reklamacije mora pritužiti prvo na licu mjesta davatelju usluga (hotel, apartman i slično, voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a putnik se nije pritužio na nepravilnosti na licu mjesta, podrazumijeva se da se putnik slaže s tom uslugom i time je izgubio pravo na ulaganje kasnijih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge, odnosno isplate štete. Magic Croatia neće razmatrati reklamacije ako putnik nije priložio kopiju pismene reklamacije koje je uložio na licu mjesta.

Putnik može tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Magic Croatia takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu, obvezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora ili tijekom putovanja. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po «Fortuna sistemu» putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Magic Croatia će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda Zadru. Mjerodavno pravo će biti hrvatsko pravo.

16. Obveze Magic Croatia
Magic Croatia je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Magic Croatia je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Magic Croatia će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način (uključujući poštivanje obveze mjesta ukrcaja i iskrcaja putnika), osim u slučaju “više” sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće, Magic Croatia će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Magic Croatia nije dužan pružati usluge van ovih Uvjeta. Magic Croatia ne odgovara za eventualne pogreške u tisku.

17. Obveze putnika
Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima (npr. hoteli, hosteli, apartmani, koledž, rezidencije, privatni smještaj i dr.) odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne onemogućavati nesmetano odvijanje Programa putovanja kao i ne ugrožavati prava ostalih putnika u korištenju usluga Magic Croatia. U slučaju da Putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje Programa putovanja dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i Magic Croatia. Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje Programa putovanja, Magic Croatia osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika pri čemu Magic Croatia nije dužan snositi troškove povratka na mjesto polaska. Ako je u slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke Putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku.

18.Uvjeti prijevoza putnika u zračnom prijevozu
Uvjeti zračnog prijevoza Putnika i prtljage definirani su od strane zračnog prijevoznika te ih se Putnik dužan pridržavati.

19. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja
U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Magic Croatia, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju kontaktirati osiguravatelja Croatia osiguranje kod kojeg Magic Croatia ima ugovorenu Policu osiguranja od odgovornosti broj 1400-121423587.

20. Osiguranje od odgovornosti
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Magic Croatia ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.

21. Zaštita osobnih podataka
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno te su isti potrebni u procesu realizacije tražene usluge. Podaci će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Magic Croatia se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Magic Croatia.

Turistička agencija Magic Croatia | info@magic-croatia.hr | MB: 110050084 | OIB: 49496463544 | ID CODE: HR-AB-23-110050084